|| Om Sri Mahaganapathaye Namaha ||
Sri Swanandaashrama
(Ganesha Mahasamsthana)
Srimajjagadguru Shankaracharya
Sonda Swarnavalli Mahasamstana
Daily Program

5:30am - 6:30am Yeka Naarikela Nithya Ganapathi Homa
8:00am Abhisheka Alankara Sahasranama
9:30am Ganesha Sahasranama Pooje
10:00am Mahamangalarathi
10:00am Mahanaivaidya and Mangalarathi
1:00pm - 2:00pm Mahaprasada
5:30pm Uthara pooje and Ganesha Sahasranama
8:00pm Mahamagalarathi

Follow Us: