|| Om Sri Mahaganapathaye Namaha ||
Sri Swanandaashrama
(Ganesha Mahasamsthana)
Srimajjagadguru Shankaracharya
Sonda Swarnavalli Mahasamstana
Downloads

Sl.No Category File Name Size
1Ganesha JnyanakshetraGANESHA_BAJANAAMURTHA.PDF7239.43KB
2Ganesha JnyanakshetraGANESHA_SAHASRANAMA _STOTRA.PDF4627.33KB
3Social ServicesVidyachetana_Appeal_2016.pdf19.52KB
4Social Serviceskalamahotsava competition_2017 Story.pdf537.18KB
5Ganesha Jnyanakshetrakalamahotsava_2017 coveringletter.pdf421.07KB
6Social Serviceskalamahotsava_2017_Bharatanatyam.pdf576.27KB
7Social Serviceskalamahotsava_2017_Entryform.pdf255.85KB
8Social Serviceskalamahotsava_2017Entryform_01.pdf112.99KB
9Social Serviceskalamahotsava_2017_Painting.pdf630.33KB
10Ganesha Jnyanakshetravarada1.pdf1135.3KB
11Ganesha Jnyanakshetravarada2.pdf1014.88KB
12Social ServicesResults_2017.doc112KB
13Social ServicesResults_2017.pdf554.18KB
14Social ServicesResults_MUSIC_2017.pdf145.78KB
15Social Serviceskalamahotsava 2018-1.pdf1847.09KB
16Social ServicesStory_2018.pdf1683.89KB
17Social ServicesStory_2018_1.pdf1683.89KB
Follow Us: