Downloads

Sl.No Category File Name Size
1Ganesha JnyanakshetraGANESHA_BAJANAAMURTHA.PDF7239.43KB
2Ganesha JnyanakshetraGANESHA_SAHASRANAMA _STOTRA.PDF4627.33KB
3Ganesha Jnyanakshetrakalamahotsava_2017 coveringletter.pdf421.07KB
4Ganesha Jnyanakshetravarada1.pdf1135.3KB
5Ganesha Jnyanakshetravarada2.pdf1014.88KB
||Om Sri Mahaganapathaye Namaha||
Sri Swanandaashrama
(Sriganesha Mahasamstana)
Sri Madjagadguru Shankaracharya
Sonda Swarnavalli Mahasamstana
Follow Us: